KIERUNKI  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO W "SAMOCHODÓWCE"

    Technik mechanik         - symbol zawodu 311504
    Technik pojazdów samochodowych         - symbol zawodu 311513
    Fototechnik         - symbol zawodu 343104
    Technik chłodnictwa i klimatyzacji         - symbol zawodu 311929
    Mechanik pojazdów samochodowych         - symbol zawodu 723103
    Blacharz samochodowy         - symbol zawodu 721306
    Elektromechanik pojazdów samochodowych         - symbol zawodu 721203
    Ślusarz - mechanik konstrukcji         - symbol zawodu 722204
    Lakiernik         - symbol zawodu 713201
    Kierowca mechanik         - symbol zawodu 832201
    Mechanik - monter maszyn i urządzeń         - symbol zawodu 723310Technik mechanik - SPAWALNICTWO – Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach, ponadto:
 • opracowuje dokumentację techniczną i ruchową produkcji maszyn i urządzeń
 • organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń,
 • planuje naprawy, zaopatrzenie w części zamienne, materiały pędne i smary
 • dobiera technologię naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia,
 • przeprowadza konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach,
 • wykonuje rozliczenie kosztów naprawy maszyn, określa normy czasowe napraw,
 • organizuje, wykonuje i nadzoruje produkcję, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne,
 • sprawdza działanie montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20),
- K2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44).

technik mechanik


Technik pojazdów samochodowych – Zawód ten jest nowym zawodem wprowadzonym niedawno do szkół. To kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Ponadto:
 • diagnozuje stan techniczny pojazdów samochodowych
 • obsługuje i naprawia pojazdy samochodowe,
 • planuje naprawy, zaopatrzenie w części zamienne, materiały pędne i smary,
 • organizuje i nadzorowania obsługę pojazdów samochodowych,
 • dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki,
 • ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych,
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18),
- K2.Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
  pojazdów samochodowych (M.12),
- K3. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42).

technik pojazdów samochodowych


Fototechnik – Podstawowy obszar działalności fototechnika obejmuje zagadnienia zapisu, przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w formie analogowej i cyfrowej. Uczęszczając na ten kierunek masz możliwość: zrozumieć niuanse techniczne dotyczące fotografii cyfrowej i analogowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego umieć posługiwać się sprzętem fotograficznym oraz znać jego budowę i zasady funkcjonowania, przetwarzać metodami elektronicznymi informację obrazową, poznać tajniki skutecznej reklamy Ponadto:
 • wykonuje ręcznie i maszynowo obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych;
 • przetwarza metodami elektronicznymi informacje obrazową zapisaną na nośnikach magnetycznych;
 • posługuje się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • posługuje się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów
 • prawidłowo eksploatuje maszyny i urządzenia stosowane w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Rejestracja i obróbka obrazu (A.20),
- K2. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25).

fototechnik


Technik chłodnictwa i klimatyzacji – jest przygotowywany do zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury i wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach. Działania te niezbędne są do utrzymania odpowiednich warunków pracy umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie człowieka, stworzenia optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, a także zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i transportu artykułów wymagających niskich temperatur. Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach wiąże się to ze wzrostem zapotrzebowania na urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Ponadto:
 • montuje i uruchamia urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła;
 • oceniania stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • obsługuje i konserwuje urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła;
 • naprawia oraz modernizuje urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła;
 • organizuje prace związane z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;;
 • demontuje urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła, odzyskuje i uzdatnia czynniki robocze
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (E.30),
- K2. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (E.31).

technik chłodnictwa i klimatyzacji


Mechanik pojazdów samochodowych – Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich. Ponadto:
 • przyjmuje samochody do naprawy oraz sporządza protokoły przyjęcia;
 • ustala przyczyny wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów metodami diagnostycznymi;
 • usuwa usterki w zespołach i układach samochodów;
 • przeprowadza konserwację i zabezpieczenia antykorozyjne podwozia i nadwozia samochodu oraz wymiana płyny eksploatacyjne;
 • wykonuje operację demontażowo-montażowe samochodów i ich zespołów;
 • przeprowadza weryfikację części oraz naprawę zespołów;
 • dorabia i dopasowuje części nieznormalizowane przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia;
 • wykonuje rozliczenia kosztów usług obsługowo-naprawczych;
 • sprawdza jakość wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych;
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18),

mechanik pojazdów samochodowych


Blacharz samochodowy – Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno – maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, narzędzi i wyrobów metalowych. Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i postaw stanowiących dobre przygotowanie do specjalizacji. Blacharz samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych. Ponadto:
 • określa stopień zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
 • planuje, przygotowuje, dobiera materiały, półfabrykaty i narzędzia do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody, materiały, przygotowuje elementy i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych;
 • wykonuje operacje obróbki ręcznej i mechanicznej oraz kształtowania blach;
 • wykonuje napraw uszkodzonych elementów nadwozia;
 • dokonuje wymiany elementów nadwozia
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych (M.24),

blacharz samochodowy


Elektromechanik pojazdów samochodowych – diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, a w szczególności połączone magistralami danych typu: CAN, LIN, sprawdza zapłon i oświetlenie pojazdu, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi. Ponadto:
 • określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie
 • wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12),

elektromechanik pojazdów samochodowych


Ślusarz - mechanik konstrukcji – zawód jest niezwykle interesujący i poszukiwany na rynku pracy. Wykonuję, naprawiam i konserwuję elementy maszyn, wyroby metalowe, urządzenia i narzędzia, a także sprzęt powszechnego użytku. W mojej pracy wielkie znaczenie ma umiejętność czytania i interpretacji rysunku technicznego, co więcej sprawne posługiwanie się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną. Potrafię wykonać ręczną lub ręczno-maszynową obróbkę metali, w tym również ozdobną galanterię metalową. Mogę być zatem artystą! W moim warsztacie niezbędne są: imadło, pilniki, skrobaki, piły, kątowniki, kątomierze, punktaki. Nierzadko wykorzystuję techniki pomiarowe i przyrządy pomiarowe, by swoim wyrobom nadać ostateczny, estetyczny wygląd. W ramach moich usług spawam trzema metodami. Ponadto:
 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń
 • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • wykonywania połączeń;
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)

ślusarz


Lakiernik – wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni np. nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnie, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami. Wykonuje zadania zawodowe związane z oczyszczaniem mechanicznym powierzchni, odrdzewianiem za pomocą środków chemicznych, odtłuszczaniem za pomocą środków zmydlających i organicznych, wyrównywaniem powierzchni szpachlami, wygładzaniem, matowieniem powierzchni, gruntowaniem, suszeniem zagruntowanej powierzchni, nakładaniem natryskowym emalii, suszeniem lub wygrzewaniem w zależności od stosowanej emalii. Ważnym zadaniem jest zachowanie norm jakościowych poprzez przestrzeganie procedur utrzymania jakości w procesie nakładania powłok lakierniczych, na przykład poprzez usuwanie usterek powstałych w czasie gruntowania lub lakierowania.

Lakiernik warsztatu naprawczego dobiera narzędzia, przybory i materiały niezbędne do wykonania renowacji nadwozia samochodowego oraz wykonuje czynności czyszcząco-konserwacyjne maszyn i narzędzi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Lakiernik, przyjmując samochód do renowacji, zgłasza zauważone przez siebie inne usterki pojazdu, a wydając pojazd dołącza dokumentację wykonanych prac. Praca lakiernika jest z reguły pracą o charakterze indywidualnym, wymagającą dokładności i precyzji w przygotowaniu, nakładaniu i utrwalaniu powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Wykonywanie prac lakierniczych (M.28)

lakiernik


Kierowca mechanik – bezpiecznie transportuje ludzi lub towary. Wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Ponadto:
 • prowadzi dokumentację dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego;
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Eksploatacja środków transportu drogowego (A.69)

Kierowca mechanik


Mechanik monter maszyn i urządzeń – zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji jednostkowej i w warunkach produkcji seryjnej na linii montażowej oraz eksploatacją i naprawą maszyn. W ramach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia ich stan techniczny na podstawie badań diagnostycznych. W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń przewiduje się specjalizacje ukierunkowane na określony rodzaj maszyn. Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.
 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
 • instalowani, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych i napraw bieżących
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych
 • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń
 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie
 • regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie nauki:

- K1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17)

mechanik - monter maszyn i urządzeń


SZKOLNI PARTNERZY:
> auto_mobil
pracowania elektroniczna
zoeller_tech
ahk
klimawent
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt