EGZAMIN ZAWODOWY

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Klasa/zawód
Kwalifikacja
  IIIA T - technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M.18
Kwalifikacja M.12
Kwalifikacja M.42
  IIIB T   technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M.18
Kwalifikacja M.12
Kwalifikacja M.42
  technik mechanik
Kwalifikacja M.20
Kwalifikacja M.44
  IIIF T - fototechnik
Kwalifikacja A.20
Kwalifikacja A.25
  IIIA ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M.18
  IIIB ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M.18
  IIIC ZSZ   elektromechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja M.12
  blacharz samochodowy
Kwalifikacja M.24

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:
 • pisemnej – w postaci testu jednokrotnego wyboru, trwającego 60 minut, zawierającego 40 pytań z zakresu zawodu. Aby zdać, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań (50%).
 • praktycznej – w postaci pracy do wykonania. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, kandydaci na techników pojazdów samochodowych i technikum mechanicznego wykonują zadanie praktyczne na stanowisku. Czas trwania egzaminu zależy od specyfiki zawodu i wynosi od 120 do 240 minut. Pracę ocenia egzaminator według klucza. Aby zdać należy uzyskać 75% punktów.

Warunkiem otrzymania dyplomu jest zdanie egzaminu ze wszystkich kwalifikacji i pomyślne ukończenie szkoły. Zdana część egzaminu jest „ważna” przez kolejne trzy lata i wystarczy w tym czasie ponownie przystąpić do niezdanej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu) w kolejnych sesjach. Trzeci egzamin z danej kwalifikacji jest płatny.

Na każdą sesję należy złożyć oddzielną deklarację przystąpienia do egzaminu.

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZJĄCYCH KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KLASA (Kwalifikacja)
CZĘŚĆ
PISEMNA
CZĘŚĆ
PRAKTYCZNA
  IIIA T (kwalifikacja M.18)
20 czerwca
2017 r.
22 czerwca 2017 r.
- 8 lipca 2017 r.
  IIIB T (kwalifikacja M.18 oraz kwalifikacja M.20)
20 czerwca
2017 r.
22 czerwca 2017 r.
- 8 lipca 2017 r.
  IIIFT (kwalifikacja A.20)
20 czerwca
2017 r.
24 czerwca 2017 r.
- 30 czerwca 2017 r.
  IIIA ZSZ (kwalifikacja M.18)
20 czerwca
2017 r.
22 czerwca 2017 r.
- 8 lipca 2017 r.
  IIIB ZSZ (kwalifikacja M.18)
20 czerwca
2017 r.
22 czerwca 2017 r.
- 8 lipca 2017 r.
  IIIC ZSZ (kwalifikacja M.12 oraz kwalifikacja M.24 )
20 czerwca
2017 r.
22 czerwca 2017 r.
- 8 lipca 2017 r.

ODPLATNOŚĆ ZA EGZAMIN POTWIERDZAJACY
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:
  1) uczniów będących młodocianymi pracownikami
      (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu)
  2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych
      lub przyuczenie do pracy dorosłych
      (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu)
  3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
      (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu)
  4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
      (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu
      z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny)
  5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
      (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu
      z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny)
Zgodnie z ww. przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi obecnie 171,00 zł. z czego:
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 57,00 zł.,
- za część praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 114,00 zł.
Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000
W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko zdającego,
- nazwę kwalifikacji,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja maj-sierpień 2016. W przypadku wpłaty zbiorczej (tj. za kilku zdających), należy dodatkowo przesłać na adres e-mail imienny wykaz zdających - w sposób opisany powyżej.
Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.
Losowe zdjęcie

Linki
Copyright by www.nazwastronyy.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt